Silikony Polskie
wersja polska english version


SARSIL - reklama TV Zobacz reklamę TV

Zapytanie ofertowe 02/17

2017-01-03

\"\"

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. ul. 
Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna 
www.silikonypolskie.pl, e-mail: silikony@silikony.pl 
Osoba do kontaktu: Bożena Miazga, zaopatrzenie@silikony.pl , tel.17 24 07 932  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup odczynników i surowców chemicznych

 

1

Octamethylcyclotetrasiloxane D4

556-67-2

200 kg

2.

2,4,6.8-Tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane (VMC)

2554-06-5

60 kg

3

Phenylmethylcyclosiloxane (Me-Ph-D4)

77-63-4

50 kg

4

Krzemionka p�omieniowa

14808-60-7;

112945-52-5;

60676-86-0;

7631-869;

99439-28-8

200 kg

5.

Krzemionka plomieniowa hydrofibizowana

68909-20-6; 92797-60-9;

67762-90-7; 68583-49-3

40 kg

6

Poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated lepkość 10 000 cSt

Zawartość grup vuinylowych ok 0.05 mmol/g

68083-19-2

100kg

7

VINYLMETHYLSIL~E, DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, VINYL TERMINATED lepko
ść ok


300cSt zaw grup winylowych ok 0,2 mmolig

68083-18-1

50kg

8

VQM — Vinyl-fimctional QM resin compounds Lepko
ść ok 10 000 Zawartość grup vuinylowych ok 0,2 mmol/g

 

100kg

9

Katalizator platynowy (Pt 1%)

 

10kg

10

1-Ethynylocycloheksanol 99%

78-27-3

10kg

10kg

11

Hexamethyldisilazane (RMDZ)

999-97-3

10 kg

12

Tetramethyldivinyldisilazane

7691-02-3

10 kg

13

Napełniacze modyfikowane cząstkami nanometali, roztwory koloidalne nanometali, nadające funkcje biobójcze

 

5 kg

14

TMAH

10424-65-4

1,5 kg

15

Ziemia okrzemkowa

(puder do 0,065mm)

61790-53-2

1,5 kg

16

Octaphenylcyclotetrasiloxane

CAS 546-56-5

25 kg

 

WARUNKI:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.10.2018 r. 
Realizacja cząstkowa, według bieżących potrzeb zamawiającego. Ilości teoretyczne mogą ulec zmianie w nieznacznym zakresie.  

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT NASTĄPI W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:       

1. Deklarowany termin dostawy – do 30 pkt (30%)        

C = ((najkrótszy deklarowany termin z badanych ofert)/(termin dostawy oferty badanej))*30

2. Cena za dostarczony produkt – do 70 pkt (70%)  

C = ((najniższa cena netto z badanych ofert)/(cena netto oferty badanej))*70

 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE ELEMENTY:       

1. Pełne dane identyfikujące oferenta( nazwa ,adres NIP,KRS/EDG),       

2. Datę sporządzenia i termin ważności oferty,       

3. Specyfikację oferowanego produktu,       

4. Cenę całkowitą netto i brutto       

5. Warunki i termin płatności,       

6. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 

Brak  jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.  

 

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Dopuszcza się złożeniu ofert w formie mailowej na adres r.muskus@silikony.pl, lub tradycyjnie pocztą rejestrową. Termin składania ofert do 18.01.2017 r. godz. 15:00.  

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.  

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Bożena  Miazga 
tel. 17 24 07 932 e-mail: zaopatrzenie@silikony.pl    

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.silikonypolskie.pl