Silikony Polskie
wersja polska english version


SARSIL - reklama TV Zobacz reklamę TV

ZAPYTANIE OFERTOWE 05/16

2016-12-28

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

www.silikonypolskie.pl , e-mail: silikony@silikony.pl

Osoba do kontaktu: Bożena Miazga, zaopatrzenie@silikony.pl  tel.17 24 07 932

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup odczynników i surowców chemicznych.

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

 

Nazwa

CAS

Ilość

SUROWCE PODSTAWOWE DO SYNTEZ

Tetramethyldivinyldisilazane

7691-02-3

10 kg

Hexamethyldisilazane (HMDZ)

999-97-3

10 kg

Octamethylcyclotetrasiloxane D4

556-67-2

55 kg

2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane

2370-88-9

90 kg

1,1,3,3-tetramethyldisilokxane

3277-26-7 lub 30110-74-8

35 kg

hexamethyldisiloxane (MM)

107-46-0

35 kg

octaphenylcyclotetrasiloxane

546-56-5

20 kg

Phenylmethylcyclosiloxane (Me-Ph-D4)

77-63-4

20 kg

Phenyltris(dimethylsiloxy)silane

18027-45-7

20 kg

1,1,3,5,5 pentamethyl-3-phenyltrisiloxane

17962-34-4

15  kg

Crosslinker 100

68037-59-2

2 kg

Crosslinker 110

68037-59-2

2 kg

Crosslinker 120

68037-59-2

2 kg

Crosslinker 200

69013-23-6

2 kg

Crosslinker 210

69013-23-6

2 kg

KATALIZATORY

Pięciochlorek fosforu czda

10026-13-8

2 kg

Chlorek amonu czda

12125-02-9

1 kg

czterochloroetan

79-34-5

3 kg

Pięciotlenek fosforu czda

1314-56-3

0,5 kg

n-heptan

142-82-5

2 kg

kwas siarkowy

7664-93-9

4 kg

kwas fosforowy

7664-38-2

3,5 kg

Ziemia okrzemkowa

(puder do 0,065mm, pH ok 3)

61790-53-2

4 kg

 

WARUNKI:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.10.2018 r.

Realizacja cząstkowa, według bieżących potrzeb zamawiającego. Ilości teoretyczne mogą ulec zmianie w nieznacznym zakresie.

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT NASTĄPI W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

 

       1.Deklarowany termin dostawy – do 30 pkt (30%)

 

 

 

       2.Cena za dostarczony produkt – do 70 pkt (70%)

 

 

 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

 

  1. Pełne dane identyfikujące oferenta( nazwa ,adres NIP,KRS/EDG),
  2. Czas realizacji zamówienia (od zgłoszenia zapotrzebowania do dostarczenia materiału)
  3. Specyfikację oferowanego produktu,
  4. Cenę całkowitą netto i brutto
  5. Warunki i termin płatności,
  6. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
  7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

 

Brak  jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

 

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Dopuszcza się złożeniu ofert w formie mailowej na adres r.muskus@silikony.pl, lub tradycyjnie pocztą rejestrową. Termin składania ofert do  18.01.2017 r. godz. 15:00.

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Bożena  Miazga tel 17 24 07 932

e-mail: zaopatrzenie@silikony.pl